KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

AmazingCounters.com
Lèkti Dimanch

Lèkti ak levanjil la

Senkyèm dimanch Tan Karèm

Sèvis Pawòl la: Ane B

 

Refren pou antre Iz. 42, 1-2

Jije mwen, Bondye, egzamine koz mwen, pou mwen sot nan mitan moun ki pa sen yo; anba men moun mechan yo k’ap twonpe a, delivre mwen, paske ou se Bondye mwen ak fòs mwen.

 

PREMYE LÈKTI

Lèkti liv pwofèt Jeremi 31, 31-34

Men pawòl Granmèt la:‘‘Men Jou k’ap rive, deklarasyon Granmèt la, m’ap pase yon nouvo kontra   avèk Izrayèl, avèk kay Jida a; se pa tankou kontra mwen te pase ak zansèt yo, jou mwen te pran men yo a, pou mwen kondwi yo sot nan peyi Lejip la, yo pat rete fidèl nan kontra a, mwen menm, mwen te fè yo santi pouvwa mwen, deklarasyon Granmèt la. Men sa k’ap kontra a, sa m’ap pase avèk kay Izrayèl la apre jou sa yo, deklarsyon Granmèt la: m’ap mete lalwa mwen an nan zantray yo, m’ap ekri li nan kè yo, m’ap Bondye yo, yo menm y’ap pèp mwen. Pèsòn p’ap anseye prochen li ak frè li ankò, antan l’ap di: ‘Se pou ou konnen Granmèt la’; sèke tout moun ap konnen mwen depi pi piti nan yo jous nan pi gran, deklarasyon Granmèt la; paske m’ap padone fot yo, mwen p’ap sonje peche yo ankò’’’’.

Sa se Pawòl Granmèt la!

Mèsi Bondye mèsi!

 

SÒM REPONS

Sòm. 50(51), 3-4. 12-13. 14-15   Français

R. Kreye yon kè pwòp nan mwen, Bondye.

1. Pitye pou mwen, Bondye, daprè kè sansib ou; daprè kantite bon kè ou efase fot mwen an, Lave mwen pwòp sot nan fot mwen an; pwòpte mwen sot nan peche mwen an. R.

2. Kreye yon kè  pwòp nan mwen, Bondye, refè yon lespri fèm nan zantray mwen yo. Pa jete mwen lwen fas ou, Lespri sen ou an, pa wete li sot nan mwen. R.

3. Remèt  mwen kè kontan delivrans ou an, fè mwen solid ak yon lespri ki vivan. M’ap aprann moun ki nan peche yo chemen ou yo, mechan yo ap kase tèt tounen vin jwenn ou. R.

 

DEZYÈM LÈKTI

Lèkti lèt pou Ebre yo 5, 7 – 9

Frè mwen yo: Jezi Kri, nan jou li te pase nan lachè a, li te ofri priyè ak plent avèk gran rèl ak dlo nan je kote sila a ki te kapab sove li sot nan lanmò a, priyè li an jwenn repons poutèt respè li. Malgre se pitit Bondye li te ye a, li te aprann obeyisans nan sal li soufri yo, lè li rive nan bout chemen pou li te rive a, li vin tounen sous delivrans tout tan pou tout moun k’ap obeyi li.

Pawòl Granmèt la!

Mèsi Bondye mèsi!

 

Vèsè anvan levanjil la Jn. 12, 26  

R. Si yon moun ap sèvi mwen se pou li swiv mwen, deklarasyon Granmèt la; kote mwen ye a, se la sèvitè mwen an ap ye tou.

 

LEVANJIL

Lèkti Levanjil ki sen an daprè Jan 12, 20-33

Te gen kèk grèk  ki te vin pou yo adore Bondye pandan fèt Pak la, yo vin jwenn Filip sila ki te moun Betsayid nan Galile, yo di li: ‘‘Nou vle wè Jezi’’. Filip al jwenn Andre, li di li sa, Andre ak Filip ale kot Jezi, yo di li sa. Jezi di yo: ‘‘Lè a rive pou pitit moun nan jwenn bèlte li. Amèn, amèn, mwen di nou: si ti grenn ble a pa tonbe nan tè epi pou li mouri, li toujou rete yon sèl grenn ble a, men si li mouri, l’ap donnen anpil fwi. Sila a ki renmen lavi li ap pèdi li, sila a ki rayi lavi li sou tè sa a ap konsève li pou lavi ki p’ap janm fini an. Moun ki sèvi mwen dwe swiv mwen, kote m’ap ye a, se la tou pou sèvitè mwen an ap ye. Papa a ap renmen sila a ki sèvi mwen. ‘‘Mwen santi mwen boulvèse. Kisa mwen dwe di?  ‘Papa, sove mwen sot nan lè sa’? Men se pou rezon sa mwen vini pou lè sa a menm. Papa, fè non ou jwenn bèlte a.’’  Nan moman sa a, gen yon vwa ki sot nan syèl la, li di: ‘‘Mwen fè li jwenn bèlte li, m’ap fè li jwenn bèlte li anko.’’ Lè foul la tande sa, yo di se yon loraj ki gwonde, gen lòt menm ki di: ‘‘Se yon anj ki pale ak li.’’  Jezi di yo: ‘‘Se pa pou mwen vwa a pale, men se pou nou li pale. Lè a rive pou jijman tè sa a kòmanse, yo pral mete chèf tè sa deyò. Kanta mwen menm, lè yo leve mwen anlè, m’ap rale tout moun vin jwenn mwen’’. Li di sa pou li te ka montre ki jan li gen pou li mouri.

Annou Fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la!

Lwanj pou ou Jezi Granmèt!

Radio Providence Une source inépuisable de bien-être

© 2017 • Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann