KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

AmazingCounters.com
Lèkti Dimanch

Lèkti ak levanjil la

Dezyèm Dimanch Tan Òdinè

Sèvis Pawòl la: Ane B

 

Refren pou antre Sm 66 (65), 4

Tout tè a dwe koube byen ba devan ou Granmèt, yo dwe chante pou ou, yo dwe fè lwanj pou non ou, ou menm ki “Sila a ki Anwo Nèt” la.

 

Premye Lèkti

Lèkti premye liv Samyèl 3, 3b – 10, 19

Jou sa yo Samyèl  t’ap dòmi tou pre kote Kòf Kontra Granmèt la te ye a. Granmèt la rele Samyèl, li menm li reponn: “Men mwen”. Samyèl kouri kot pwofèt Eli, li di li: “Ou rele mwen. Men mwen.” Eli di li: “Mwen pa rele ou. Retounen dòmi.” Lè li tande sa, li retounen al kouche pou li dòmi. Granmèt la rele Samyèl yon lòt fwa ankò, li menm li leve li ale kot Eli, li di li: “Ou rele mwen, men mwen.” Men Eli reponn: “Pitit mwen, mwen pa rele ou. Retounen nan kabann ou pou ou dòmi”. Samyèl pot ko  konnen vwa Granmèt la, paske Granmèt la pot ko devwale  anyen bay Samyèl. Granmèt la rele Samyèl pou yon twazyèm fwa. Li leve epi li ale kot Eli, li di li: “Ou rele mwen, men mwen.” Se lè sa Samyèl vin konprann se Granmèt la ki ap rele jenn ti gason an. Li di li: “Retounen nan kabann ou pou ou ka dòmi. Men si vwa a rele ou ankò, se pou ou reponn konsa: ‘Pale Granmèt sèvitè ou ap koute ou.’” Konsa Samyèl retounen al kouche nan kabann li, Granmèt la devwale prezans li, li rele Samyèl menm jan li te fè anvan an, li di: “Samyèl, Samyèl!” Samyèl reponn: “Pale Granmèt, sèvitè ou ap koute”. Samyèl t’ap grandi, Granmèt la te avèk li, li pa janm kite okenn pawòl sot nan bouch li pou granmesi.

Pawòl Granmèt la!

Mèsi Bondye mèsi!

 

Sòm Repons

Sm 40, 2, 4, 7 – 8, 8 – 9, 10

R. Men mwen Granmèt, mwen vini pou mwen fè volonte ou.

1. Mwen t’ap tann epi mwen ret tann Granmèt la, li kanpe devan mwen epi li koute rèl mwen. Li mete yon chante nouvo nan bouch mwen, yon chante pou Granmèt la. R.

2. Ou pa pran plezi nan sakrifis ak ofrand, ou ban mwen yon zòrèy byen fen  pou mwen ka tande konsa pou mwen ka obeyi. Se pa Olokòs  ak ofrand yo ofri pou peche w’ap chèche; se sa ki fè mwen te di: “Men m’ap vini”. R.

3. “Men sa ki te ekri sou mwen nan woulo a: se nan fè volonte ou mwen pran tout plezi mwen, Bondye mwen, se nan kè mwen tout kòmandman ou yo ekri!” . R.

4. M’ap anonse jan ou sen  nan gwo rasanbleman an; Granmèt, ou konnen mwen p’ap fèmen bouch mwen. R.

 

Dezyèm Lèkti

Lèkti premye lèt Pòl ki sen pou Korentyen yo 6, 13c – 15a, 17 – 20

Frè mwen yo, kò a pa fèt pou bagay ki sal , se pou Granmèt la li ye, epi Granmèt la se pou kò a li ye; menm jan Bondye leve Granmèt la sot nan pami mò yo se konsa l’ap leve kò pa nou tou ak gwo pouvwa li an. Eske nou konnen kò nou se manm kò Kris la? Nenpòt moun ki fè you sèl ak Granmèt la nan kò a gen menm Lespri a tou ak Granmèt la. Se pou nou kouri lwen bagay ki sal. Tout lòt peche yon moun fè, se deyò kò a li fè li. Men moun ki nan debòch yo se kont kò a yo fè peche a. Eske nou pa konnen  kò nou se tanp Lesprisen ki nan nou an li ye, menm Lespri sa a Bondye bannou an, nou pa mèt tèt nou? Fè lwanj pou Bondye nan kò nou paske yo achte nou pou gran pri.

Pawòl Granmèt la!

Mèsi Bondye mèsi!

 

Aklamasyon Levanjil Jan 1, 41 ak 17b  

R. Alelouya, alelouya. Nou jwenn Mèsi a: Jezi Kri, sila ki vin pote gras ak verite pou nou an. R. Alelouya, alelouya.

 

Levanjil

Lèkti levanjil ki sen an daprè Jan 1, 35 – 42

Jan te kanpe avèk de nan disip li yo, li wè Jezi k’ap pase, li di: “Men ti  mouton Bondye a.” Lè de disip ki te kanpe ak li yo tande sa, yo swiv Jezi. Jezi vire, li wè yo ap swiv li, li di yo: “Kisa n’ap chèche?” Yo menm yo di: “Rabi” – sa ki vle di mèt – “Ki kote ou rete?” Li menm li reponn yo: “Vini, n’a wè”. Yo swiv Jezi jous kote li rete a, yo rete ak li jou sa. Lè sa li te nan anviwon katrè apremidi. Te gen Andre ki te youn nan de disip yo ki te tande Janbatis epi ki te swiv Jezi, li se frè Simon Pyè. Premye sa li fè, li al jwenn frè li, li di li: “Nou jwenn Mesi a” – sa vle di Kris la. Epi li mennen li bay Jezi. Jezi gade li epi li di li: “Ou se Simon pitit Jan ; kounye a y’ap rele ou Kefas ” – sa vle di Pyè.

Annou Fè lwanj ak konpliman pou pawòl Granmèt la!

Lwanj pou ou Jezi Granmèt!

Radio Providence Une source inépuisable de bien-être

© 2017 • Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann